Đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam, quý vị sẽ được:

  •  Tìm hiểu về bản chất năng lượng sinh học
  •  Cân bằng hệ thống luân xa trên mạch đốc để tăng khả năng thu nhận năng lượng dương
  •  Tập thu và sử dụng năng lượng vào mục đích dưỡng sinh
  •  Hiểu về nguồn gốc bệnh tật theo lý thuyết của Trường Sinh Học Dưỡng Sinh để sử dụng năng lượng sinh học điều chỉnh bệnh cho mình và người khác.
  •  Ngoài ra, các giảng huấn của bộ môn Trường Sinh học Dưỡng sinh cũng sẽ hỗ trợ quý vị xử lý những vấn đề mà học viên cấp 1 chưa đủ khả năng tự giải quyết.