Luân xa là các trung tâm năng lượng trên cơ thể nằm trên các đại huyệt có chức năng thu năng lượng giúp cơ thể trao đổi năng lượng với môi trường, trong bộ môn Thiền Dưỡng Sinh, học viên được cân bằng và sử dụng 16 luân xa chính trong việc tập luyện nâng cao sức khỏe của mình.

Đến với lớp học thiền dưỡng sinh, học viên sẽ được các giảng huấn kiểm tra và cân bằng lại các trung tâm năng lượng (thường gọi là “mở luân xa”) Tuy nhiên, khái niệm mở luân xa chỉ mang tính tương đối vì bản chất các trung tâm năng lượng trên cơ thể chúng ta luôn luôn trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh, sự sống không thể tồn tại nếu cơ thể thiếu những nguồn năng lượng này.

Theo thiền dưỡng sinh, cơ thể trao đổi năng lượng với môi trường chủ yếu thông qua hai đại mạch