NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỞ LUÂN XA

20:57 - 29/06/2019

Có 4 con đường dẫn đến mở Luân xa:

NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỞ LUÂN XA

1. Bẩm sinh tự mở

2. Bị tai nạn hoặc bị bệnh nặng lâu ngày, khi khỏi Luân xa tự mở

3. Tập luyện công phu bí truyền lâu năm như : Yoga, Khí công, Nội công, Zen (Nhật Bản)…

4. Mở chủ động bằng phương pháp của Tiến sĩ Đaisira Narađa

 

NĂM ĐIỀU DẪN ĐẾN MẤT LUÂN XA

1. Không duy trì Thiền mỗi ngày từ 30 phút trở lên.

2. Sau khi uống bia rượu chưa được 4 giờ đồng hồ đã tập

3. Khi có năng lượng mạnh, tỏ ra kiêu ngạo, tự xưng mình là đấng nọ đấng kia: “Ta là Phật, là Bồ Tát, là Thánh …”

4. Để cho người có trình độ Luân xa thấp hơn đặt tay phát xung vào Luân xa của mình.

5. Có lòng tham về vật chất hay kinh tế khi điều chỉnh cho người bệnh.

#ThienDuongSinh #TSHDS #LuanXa