Lớp thiền cấp 2 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

15:48 - 03/09/2019

Lớp thiền cấp 2 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

Trong thời gian học lớp #ThienDuongSinh cấp 1, quý vị đã được mở các luân xa mạch đốc để thu năng lượng dương nhằm đẩy lùi tà khí và bệnh tật ra khỏi cơ thể. Trong chương trình cấp 2, quý vị sẽ tiếp tục được khai mở các luân xa mạch nhâm giúp cơ thể quân bình âm dương, chuẩn bị nền tảng năng lượng để có thể bước lên những tầm cao mới. Hãy truy cập Thiền Dưỡng Sinh, hoặc gọi số +84 584701751 để biết thêm chi tiết.

 
 Cảm nhận học viên cấp 2